Joden in nood!

Titel
Joden in nood!

Jaar
1932

Druk
1932

Overig
1ed 1932

Pagina's
83INLEIDING.

ot de liturgie van den Grooten Verzoendag behoort het verhaal van de vervolgingen en martelingen, die het Joodsche volk in de middeleeuwen, vooral in het tijdperk van de Kruistochten, in vele landen van ons wereld־ deel heeft ondergaan. De overgang van deze geschiedkun־־ dige periode naar de volgende, ging van groote verande־ ringen vergezeld. Het humanisme won veld, zachtere zeden, dan tot dien hadden geheerscht, deden zich gelden. Maar wat ook sinds den aanvang der 16e eeuw veranderde, de Jodenvervolgingen bleven. De geschiedenis van eeuw na eeuw is vervuld van het lijden der Joden; zij druipt van Jodenbloed. Geen ras, geen volk had te doorstaan wat het Joodsche volk moest dulden. Geen volk, geen ras wordt nog heden, nu het midden der 20ste eeuw in zicht komt, zoo gesard, gehoond, gekweld, bedreigd, als het Joodsche — bijzonderlijk in Centraal־ en Oost־־Europa.

In West־Europa weet men daarvan niet veel. Een enkele maal maken dagbladen melding van een of ander bij־־ zonder aangrijpend feit. Nu en dan komt een uit die oorden der verschrikking gezondene hierheen, om in eenige groote steden den hopeloozen toestand in ontroerende woorden te schilderen en om hulp te smeeken. De Vereeniging Israël motiveert hare oproepingen tot ondersteuning van de on» gelukkigen in het naburige Oosten met verhalen van het־ geen zich daar afspeelt. Maar dit alles vermag slechts in beperkten kring bescheiden en tijdelijke belangstelling gaande te maken. De mensch wordt gewoonlijk slechts hevig aangegrepen door hetgeen onder zijne oogen geschiedt, of door gebeurtenissen, die, door hun dramatisch karakter, plotseling schokken. De in het verborgene zich voltrekkende ondergang van een volk in een ver afgelegen land, blijft vrijwel onopgemerkt. Een enkel incident, dat ruchtbaar wordt, wekt een kortstondig medelijden. Het is spoedig ver־

T

3

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.