Pakkettenrapport Rode Kruis

Titel
Pakkettenrapport Rode Kruis

Jaar
1947

Druk
1947

Overig
Uitgegeven door het Nederlandse Rode Kruis, 1ed

Pagina's
172VOORWOORD.

Hierbij wordt U aangeboden het rapport, uitgebracht door de z.g. „Pakkettencommissie”.

Door deze Commissie is ten behoeve van het Rode Kruis een moeizaam werk verricht, waarvoor haar bij dezen dank wordt gebracht.

Wat betreft de haar verstrekte opdracht, deelt de Commissie op blz. 7 o.a. het navolgende mede:

„Aan bovengenoemde commissie werd opgedragen om in deze ernstige „zaak na te gaan, of er bij de pakkettenvoorziening fouten zijn gemaakt „en zo ja, welke instanties of personen daarvoor verantwoordelijk „gesteld moeten worden.

„Het onderzoek bepaalde zich oorspronkelijk tot pakketzendingen „aan politieke gevangenen. Door de samenhang met de pakketzendingen „aan andere categorieën gevangenen bleek het niet mogelijk om te „blijven werken volgens deze beperkte opdracht, zodat de taak der „commissie,zich ten slotte niet alleen uitstrekte tot de politieke gevangenen, maar ook tot andere categorieën, zoals de gijzelaars, gedeporteerde Joden en krijgsgevangenen, alsmede het onderzoek inzake het „evacueren van Nederlandse gevangenen kort voor en n^ het einde „van de oorlog.”

Nadat de Commissie had medegedeeld, dat het rapport niet splitsbaar was, wendde het Dagelijks Bestuur zich tot de Regering met de vraag of zij zich kon verenigen met publiceren op i December 1947.

Van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, werd daarop ten antwoord ontvangen:

„De Regering is bereid het Dagelijks Bestuur van het Rode Kruis „toestemming te verlenen over te gaan tot publicatie van genoemd „rapport; zij verbindt daaraan echter uitdrukkelijk de opmerking, dat „zij het aanvechtbaar acht, dat een Commissie, die op initiatief van het „Rode Kruis en van de Grote Adviescommissie van de Illegaliteit werd „ingesteld, bij haar onderzoek in belangrijke mate is getreden op het „gebied van het regeringsbeleid, waarbij ernstige beschuldigingen zijn „geuit tegen ambtenaren, die h.i. niet voldoende in de gelegenheid zijn „geweest zich te verdedigen. Overigens had een aantal dezer grieven „betrekking op feiten, ter beoordeling waarvan reeds een commissie, „de z.g. „Commissie Cleveringa”, functionneerde.”

’s-Gravenhage, 1 December 1947.

Het Dagelijks Bestuur van het Nederlandsche Roode Kruis.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.