Een volk bouwt zijn huis

Titel
Een volk bouwt zijn huis

Jaar
1933

Druk
1933

Overig
1ed 1933

Pagina's
104EEN WOORD VOORAF.

De opstellen, in dezen bundel verzameld, zijn oorspronkelijk gepubliceerd in het „Algemeen Handelsblad”. Zij waren de vrucht van een studiereis, in den loop van den zomer van 1933 ondernomen naar aanleiding van de vervolgingen, waaraan de Joden in Duitschland blootstaan. Wie in dezen bundel tevergeefs mocht zoeken naar de beschrijving van bepaalde kanten van het leven der Zionisten in Palestina, zij er op gewezen dat het voornaamste doel van den schrijver is geweest, de alg e -me ene maatschappelijke voorwaarden te onderzoeken, waaronder de Zionistische beweging zich in Palestina heeft ontwikkeld, benevens de vooruitzichten, die de naaste toekomst opent. Ofschoon sedert de publicatie van deze opstellen de regeering van Groot-Brittannië eenige maatregelen van economischen aard heeft getroffen, die de bedoeling hebben de scherpte van de maatschappelijke verhoudingen tusschen de verschillende bevolkingsgroepen in Palestina te verzachten, zoo kunnen deze maatregelen toch nauwelijks van invloed zijn op de vraagstukken in hun algemeenheid, gelijk in de opstellen tot uiting komende.

)


De opstellen zijn, behoudens enkele kleine correcties en stijlverbeteringen, in hun oorspronkelijken vorm overgenomen.

ê

De schrijver voelt zich gedrongen een hartelijk woord van dank uit te spreken aan het adres zoowel van de Zionistische autoriteiten en de Engelsche bestuursambtenaren als aan dat van de Arabische leiders, benevens aan dat van de vele particulieren, die hem zoozeer ter wille zijn geweest!

October 1933.


DE SCHRIJVER.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.