Het Volk God's, van Armen en Rijken

Titel
Het Volk God's, van Armen en Rijken

Jaar
1931

Druk
1931

Overig
1ed 1931

Pagina's
511Enkele persstemmen over Querido

Frits Lapidoth.

......Querido is een zeer groot kunstenaar.

Lou Saalborn.

Querido's Jordaan-Epos heeft het volmaakte in dien zin bereikt: machtig als geen ander werk in de laatste honderd jaren, omvattend het menschelijk leven en sterven in een fantastische werkelijkheid, vooral die werkelijkheid, dien adem van onze groote stad Amsterdam, die innige beleving van de diepste geheimen der menschelijke ziel, gebeeld door een ziener...

Groote geniale dramakunst...... Zoo zal

Querido's werk er voor de eeuwen zijn.

Carel Scharten.

Een groot visionair en een zeer groot lyricus in wien tevens somwijlen een groot

dramaticus zich openbaart...... van een

schoonheid de onsterfelijkheid waard.

Arts J. W. Schotman.

In dezen geweldigen en hartstochtelijken mensch is de kunstenaar in den vollen zin des woords tot rijpheid gekomen. In hem is een ongemeene gaafheid, is er waarlijke grootheid, maar Querido is meer dan een eenvoudig groot kunstenaar. Hij is als literaire persoonlijkheid, de symbolische essentie van onzen huidigen, stormenden, woelenden, maar ondanks alle beroering, gestadig tot zelfbezinning komenden tijd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition).
Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen.


Weergave
Afbeelding / Tekst (OCR)

Alle boeken in deze digitale bibliotheek kunt u gratis lezen of downloaden. Met een vrijwillige donatie helpt u ons met het in stand houden en verder uitbreiden van de bibliotheek. Klik hier als u een bijdrage wilt overmaken.